Domů » Zákony, vyhlášky, normy » Přehled norem

Přehled norem v oblasti inženýrské geologie a geotechniky

(Jan Marek 10/2008)

Podle vzoru zpravodajů SAIG uvádíme přehled různých norem užívaných v inženýrsko- geologické a geotechnické praxi s rozlišením aktuální platnosti v době přijímání norem Evropské unie. Uvedený přehled norem se týká pouze zkoušek kameniva.


Vysvětlivky:

- platné normy 1)
- neplatné normy 2)
- normy, které nebyly na stránkách ČNI nalezeny 3)


Normy, které jsou zatím v platnosti, ale revidují se

ČSN 73 10011) Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy
ČSN 73 00902) Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely
ČSN 72 10012) Pojmenování a popis hornin


Normy, které jsou v platnosti, ale budou se revidovat (do roku 2010)

ČSN 72 10021) Klasifikace zemin pro dopravní stavby
ČSN 73 10022) Pilotové základy
ČSN 73 10102) Názvosloví a značky pro zakládání staveb
ČSN 73 00371) Zemní tlak na stavební konstrukce
ČSN 73 30413) nenalezeno
ČSN 73 00351) Zatížení stavebních konstrukcí


Po přijetí příslušných EN se uvedené ČSN zruší, zatím platí (předpoklad: rok 2010 a později)

ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody
ČSN 72 10112) Laboratorní stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin
ČSN 72 10122) Laboratorní stanovení vlhkosti zemin
ČSN 72 10132) Laboratorní stanovení meze plasticity zemin
ČSN 72 10142) Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin
ČSN 72 10202) Laboratorní stanovení propustnosti zemin
ČSN 72 10252) Laboratorní stanovení pevnosti jemnozrnných zemin v prostém tlaku
ČSN 72 10272) Laboratorní stanovení stlačitelnosti zemin v edometru
ČSN 72 10302) Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin krabicovým přístrojem
ČSN 72 10312) Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin triaxiálním přístrojem
ČSN 72 10041) Presiometrická skúška


Normy, které zůstanou v platnosti i po přijetí EN

ČSN 72 10261) Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou
ČSN 72 10221) Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách
ČSN 72 10181) Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin
ČSN 72 10161) Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR)
ČSN 72 10151) Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin
ČSN 72 10211) Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách
ČSN 72 11911) Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN 72 10291) Stanovení adsorpce vody podle Enslina
ČSN 72 10191) Laboratorní stanovení smršťování zemin
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin


Přijaté EN, implementované na ČSN EN

ČSN EN 15371) Provádění speciálních geotechnických prací - Injektované horninové kotvy
ČSN EN 15381) Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny
ČSN EN 15361) Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty
ČSN EN 120361) Samolepicí pásky - Měření pronikání rozpouštědla do lepicích překrývacích pásek
ČSN EN 126991) Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty
ČSN EN 127151) Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže
ČSN EN 127161) Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková injektáž
ČSN EN ISO 14688 – 11) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis
ČSN EN ISO 14 688 – 21) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování
ČSN EN 13331 - 11) Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky
ČSN EN 13331 – 21) Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou
ČSN EN ISO 14 689 – 11) Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: Pojmenování a popis
ČSN EN 14 1991) Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty
ČSN EN 14 6791) Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zlepšování zemin
ČSN EN 14 731 Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhutňování zemin vibrováním
ČSN EN 22 476 – 23) nenalezeno
ČSN EN 22 476 – 33) nenalezeno
ČSN EN ISO 22475 – 11) Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 1: Zásady provádění
ČSN EN 14 4753) nenalezeno


Eurokódy

ČSN EN 1997 – 11) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN 1997 – 21) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy


Zkušební normy na určení všeobecných vlastností kameniva

ČSN EN 932 - 11) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků
ČSN EN 932 – 21) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků
ČSN EN 932 – 31) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis
ČSN EN 932 – 51) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace
ČSN EN 932 – 61) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice opakovatelnosti a reprodukovatelnosti


Zkušební normy na určení geometrických charakteristik kameniva

ČSN EN 933 - 11) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor
ČSN EN 933 – 21) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2 : Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů
ČSN EN 933 – 31) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti
ČSN EN 933 – 41) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index
ČSN EN 933 – 51) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 933 – 61) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Tekutost kameniva
ČSN EN 933 – 71) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu
ČSN EN 933 – 81) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
ČSN EN 933 – 91) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří
ČSN EN 933 – 101) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost filerů (prosévání proudem vzduchu)


Zkušební normy na určení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva

ČSN EN 1097 – 11) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
ČSN EN 1097 – 21) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení
ČSN EN 1097 – 31) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
ČSN EN 1097 – 41) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru
ČSN EN 1097 – 51) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
ČSN EN 1097 – 61) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavost
ČSN EN 1097 – 71) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška
ČSN EN 1097 – 81) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti
ČSN EN 1097 – 91) Stanovení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška
ČSN EN 1097 – 101) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody


Zkušební normy na určení tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkům

ČSN EN 1367 – 11) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1367 – 21) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367 – 31) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič
ČSN EN 1367 – 41) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4: Stanovení smršťování
ČSN EN 1367 – 51) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5: Stanovení odolnosti vůči tepelným šokům


Zkušební normy na určení chemických vlastností kameniva

ČSN EN 1744 – 11) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor
ČSN EN 1744 – 31) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva
ČSN EN 1744 – 41) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi
ČSN EN 1744 – 51) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení chloridových solí rozpustných v kyselině
ČSN EN 1744 – 61) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 6: Stanovení vlivu výluhu z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cementu
ČSN EN 13179 – 11) Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička
ČSN EN 13179 – 21) Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 2: Asfaltové číslo


Výrobky z kameniva

ČSN EN 126201) Kamenivo do betonu
ČSN EN 130431) Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
ČSN EN 13055 – 11) Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty
ČSN EN 13055 – 21) Pórovité kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené aplikace
ČSN EN 131391) Kamenivo pro malty
ČSN EN 13242+A11) Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
ČSN EN 13383 – 11) Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace
ČSN EN 13383 – 21) Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 134501) Kamenivo pro kolejové lože


Terminologie a všeobecné určení pro přírodní a umělý kámen

ČSN EN 124401) Přírodní kámen - Pojmenování
ČSN EN 126701) Přírodní kámen - Terminologie
ČSN EN 146181) Umělý kámen - Terminologie a klasifikace


Zkoušky přírodního kamene

ČSN EN 19251) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele nasákavosti vodou působením vzlínavosti
ČSN EN 19261) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v prostém tlaku
ČSN EN 19361) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti
ČSN EN 123701) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí
ČSN EN 123721) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení
ČSN EN 124071) Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor
ČSN EN 123711) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN 133731) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků
ČSN EN 131611) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním momentu
ČSN EN 133641) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík
ČSN EN 137551) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku
ČSN EN 139191) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení 1) odolnosti proti stárnutí působením SO2 při zvýšené vlhkosti
ČSN EN 140661) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku
ČSN EN 141461) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení dynamického modulu pružnosti (pomocí základní resonanční frekvence)
ČSN EN 141471) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením slané mlhy
ČSN EN 141571) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu
ČSN EN 141581) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení lomové energie
ČSN EN 142051) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tvrdosti podle Knoopa
ČSN EN 142311) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla
ČSN EN 145811) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti
ČSN EN 145791) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení rychlosti šíření zvuku
ČSN EN 145801) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení statického modulu pružnosti


Normy na výrobky z kamene

ČSN EN 14671) Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky
ČSN EN 14681) Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky
ČSN EN 14691) Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky
ČSN EN 120571) Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky
ČSN EN 120581) Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky - Požadavky
ČSN EN 13413) nenalezeno
ČSN EN 13421) Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13431) Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12326 – 11) Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace výrobku
ČSN EN 12326 – 21) Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 2: Zkušební metody


Zkušební metody umělého kamene

ČSN EN 14617 – 11) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti vodou
ČSN EN 14617 – 21) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu
ČSN EN 14617 - 41) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu
ČSN EN 14617 – 51) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN 14617 – 61) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku
ČSN EN 14617 – 81) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 8: Stanovení odolnosti při upevnění (tržné zatížení u otvoru pro čep)
ČSN EN 14617 - 91) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 9: Stanovení odolnosti proti nárazu
ČSN EN 14617 – 101) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 10: Stanovení chemické odolnosti
ČSN EN 14617 – 111) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 11: Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti
ČSN EN 14617 – 121) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 12: Stanovení rozměrové stálosti
ČSN EN 14617 – 131) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu
ČSN EN 14617 – 151) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 15: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 14617 – 161) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 16: Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace