Domů » Stanovy

Stanovy

§ 1 Základní ustanovení

Občanské sdružení UNIE GEOLOGICKÝCH ASOCIACÍ (dále jen UGA) je nezávislou, dobrovolnou zájmovou organizací působící na území ČR. Sdružuje profesní geologické asociace za účelem prosazování jejich společných zájmů. Je právnickou osobou, vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb., a znění pozdějších předpisů.

Sídlo:
Unie geologických asociací
Katedra geotechniky FSv ČVUT
Thákurova 7
166 29 PRAHA 6
§ 2 Poslání a úkoly

Základním posláním UGA je prosazovat společné zájmy svých členů, a to na domácí i zahraniční úrovni. UGA aktivně působí na zlepšování obecného povědomí o geologických oborech a snaží se ovlivňovat legislativní proces týkající se jejich odborné činnosti.
UGA slouží členům nabídkou aktuálních informací a koordinuje řešení vzniklých problémů cestou vytváření společných názorů.
UGA pomáhá zvyšovat odbornou úroveň pracovníků působících v geologických oborech.
Na základě demokratických principů vypracovává kvalifikovaná stanoviska a doporučení k předloženým materiálům.
Zabezpečuje svým členům na jejich žádost odbornou poradenskou službu.
Členství v UGA nikterak neomezuje práva členů být členem a účastnit se práce v jiných zájmových či profesních organizacích.


§ 3 Vznik a zánik členství

Členem UGA se mohou stát profesní občanská sdružení, které působí v oblasti geologie. UGA nemá členství fyzických osob.
Členství v UGA vzniká po doručení přihlášky člena do sídla UGA a po projednání a potvrzení přihlášky představenstvem UGA.
Členství zaniká vystoupením člena a to dnem doručení oznámení do sídla UGA. Valná hromada může ukončit členství členovi, který závažným způsobem poruší nebo dlouhodobě neplní členské povinnosti.
Při zániku členství se neprovádí majetkové vypořádání vložených příspěvků a zaniká právo na majetek UGA.


§ 4 Práva a povinnosti členů

Členové UGA mají právo:
Účastnit se prostřednictvím svých představitelů zasedání valných hromad a jiných zasedání svolaných představenstvem UGA a hlasovat na nich o předložených návrzích.
Předkládat návrhy a podněty k činnosti UGA a jejích orgánů.


Členové UGA jsou povinni:
Dodržovat stanovy a další dokumenty schválené valnou hromadou.
Platit členské příspěvky schválené valnou hromadou.
Poskytovat UGA informace nezbytné k jeho činnosti a dohodnutém rozsahu.


§ 5 Orgány UGA

Orgány UGA jsou:
Valná hromada
Představenstvo
Dozorčí rada


§ 6 Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem UGA. Je tvořena delegáty všech členů UGA, přičemž na každého člena UGA připadá tolik delegátů s hlasovacím právem, kolik stovek (i započatých) vlastních fyzických členů zastupuje.
Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Valnou hromadu svolává předseda nebo místopředseda představenstva UGA:
z rozhodnutí představenstva,
na žádost dozorčí rady,
na žádost nejméně 1/3 členů,
pokud počet členů představenstva nebo dozorčí rady nebude kompletní.
Pozvánka na zasedání valné hromady musí být členům odeslána nejméně 15 dnů před jejím konáním a musí obsahovat program jednání. V případě časové tísně může být svolána v čase kratším, s jejím svoláním však musí písemně souhlasit všichni členové UGA.
Valná hromada je schopná jednat a usnášet se, je-li v době jejího zahájení přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasovacím právem.
Usnesení valné hromady je schváleno, hlasuje-li pro něj přítomná nadpoloviční většina delegátů s hlasovacím právem. Ve vyhrazených věcech dle § 6 odst. 6 je usnesení přijato, hlasují-li pro něj nejméně 2/3 všech delegátů s hlasovacím právem.
Do vyhrazených záležitostí patří:
schvalování stanov UGA;
schvalování výše členských příspěvků;
usnášení o zrušení UGA včetně souvisejícího majetkového vypořádání;
volba představenstva a dozorčí rady.
Valnou hromadu řídí předseda valné hromady jmenovaný představenstvem.


§ 7 Představenstvo UGA

Představenstvo je statutárním orgánem UGA.
Představenstvo řídí činnost UGA v dobách mezi zasedáními valné hromady. Představenstvo volí a odvolává valná hromada na dobu 3 let.
Počet členů představenstva odpovídá počtu členů UGA, přičemž každý člen UGA je zastoupen jedním členem představenstva.
Do pravomocí představenstva patří zejména:
svolávat valnou hromadu;
schvalovat členství;
navrhovat program činnosti a zabezpečovat jeho realizaci;
zajišťovat plnění všech zákonných povinností UGA.
Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Místopředseda vykonává zároveň funkci hospodáře. Při hlasování v představenstvu, v případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedajícího.
Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.


§ 8 Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem UGA. Za svoji činnost odpovídá valné hromadě. Členem dozorčí rady nesmí být člen představenstva UGA.
Dozorčí rada je tříčlenná.
Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada. Funkční období jsou 3 roky.
Dozorčí rada ze svého středu volí předsedu, který ji svolává a řídí.
Dozorčí rada má právo pozastavit rozhodnutí představenstva, pokud je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a se schválenými pravidly sdružení až do rozhodnutí valné hromady.


§ 9 Hospodaření UGA

UGA hospodaří v rámci obecně platných předpisů na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou. Vede účetnictví a účetní uzávěrku předkládá cestou dozorčí rady ke schválení valné hromadě. O vypořádání rozpočtového přebytku nebo schodku rozhoduje valná hromada.


§ 10 Zánik a likvidace UGA

UGA zaniká:
rozhodnutím valné hromady;
rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.
Zanikne-li UGA bez právního nástupce, provede se likvidace podle obecně závazných právních předpisů.


§ 11 Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými právními předpisy ČR.
Tyto stanovy byly přijaty dne 19.4.1999 a nabývají účinnosti registrací sdružení Ministerstvem vnitra ČR.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace